Nieuws

over kinderpraktijk Margriet

Artikelen

Hieronder Interessante artikelen geschreven door Margriet Schouten:

Faalangst, stress en fixed mindset bij hoogbegaafdheid

Faalangst, stress en fixed mindset bij hoogbegaafdheid

Stress en faalangst komen regelmatig voor bij hoogbegaafde kinderen. Zij leggen de lat vaak hoog en voelen zich veelvuldig afgewezen in wie ze zijn, omdat ze ervaren dat ze anders zijn. Dit leidt in veel gevallen tot een matig zelfbeeld. Negatieve gedachten over jezelf en terugkerende negatieve ervaringen kunnen faalangst veroorzaken. Jezelf steeds proberen staande te houden veroorzaakt stress. Bij stress is er sprake van een verstoord evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Dat ontstaat als iemand het gevoel heeft of ervaart grip op de situatie te verliezen. Het kind voelt zich uit balans en ervaart daardoor onzekerheid, angst, verdriet en/of boosheid. Dit gaat gepaard met negatieve emoties en lichamelijke reacties, zoals hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid en maagpijn (Cohen e.a., 2008). Fysiologische reacties op stress kunnen zijn: versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, transpireren en alert zijn. Deze beperkingen in het functioneren hebben ook effect op schoolprestaties.

Download Artikel (PDF)

Een andere manier van waarnemen

Een andere manier van waarnemen

Autisme is een andere manier van waarnemen. Het is een onzichtbare stoornis die invloed heeft op het kunnen begrijpen wat een ander denkt en voelt, op het bedenken (voorspellen/aanvoelen/ inschatten) hoe iets zal gaan en op de communicatie. Als je op een andere manier waarneemt, geef je ook een andere betekenis aan de dingen; vaak neem je de woorden letterlijk.

Download Artikel (PDF)

Hoogbegaafd, hooggevoelig en niet naar school willen… (vervolg)

Hoogbegaafd, hooggevoelig en niet naar school willen… (vervolg)

Marlien zit thuis, wil niet meer naar school. Op school vertoont zij agressief en bedreigend gedrag naar leerkrachten en leerlingen, op onverwachte momenten verliest ze zichzelf helemaal in boosheid en woede. Deze momenten komen elke dag voor, zowel op school als thuis. In het vorige artikel is beschreven hoe ik allereerst aan de slag ben gegaan met de ouders door middel van het opstellen van de gezinssituatie en het probleem: de enorme boosheid. Door de opstellingen werden de ouders zich bewust van hun blinde vlekken: vader is door zijn ouders nooit gezien in zijn eigen hoogbegaafdheid en werd altijd klein gemaakt. Verdriet en boosheid zitten bij hem nog diep vanbinnen. Moeder is supergevoelig, maar heeft nooit geleerd dat haar eigen gevoelens er mogen zijn, waardoor het voor haar heel moeilijk is zich met haar dochter te verbinden wanneer die vastzit in haar emoties. Marlien spiegelt haar hooggevoeligheid aan moeder en haar niet-geziene hoogbegaafdheid, faalangst en perfectionisme aan vader.

Download Artikel (PDF)

Hoogbegaafd, hooggevoelig en niet naar school willen…

Hoogbegaafd, hooggevoelig en niet naar school willen…

Het komt regelmatig voor… ouders die wanhopig zijn als hun hoogbegaafde kind niet meer naar school wil. Er wordt van alles aan gedaan om deze weerstand op te heffen: bijlessen, school- wisselingen, huiswerkinstituten en therapeuten/psychologen. De weerstand om naar school te gaan kan zich openbaren op de basisschool, maar komt ook voor op de middelbare school. Dit verzet wordt mede versterkt doordat er sprake is van de combinatie puber en hoogbegaafdheid en soms ook hooggevoeligheid. Er zijn twee vormen van hoogbegaafdheid: extravert en introvert. Een extravert kind laat op school zijn weerstand zien door bijvoorbeeld agressief en brutaal gedrag en door geen respect te tonen voor leerkrachten. Bovendien heeft zo’n kind moeite met het onderhouden van vriendschappen. Introverte hoogbegaafde kinderen trekken zich juist terug, hebben weinig vriendjes, zijn stil en vallen niet op in de klas. Voor beide groepen geldt dat zij niet volledig tot leren komen.

Download het hele artikel.

Systemisch werken met kinderen

Systemisch werken met kinderen

In mijn vorige artikelen heb ik geschreven hoe een kindertherapeut nog beter maatwerk aan kan bieden als zij kan samenwerken met anderen. In dit artikel beschrijf ik de samenwerking met systemisch therapeuten. Systemisch werk gaat ervan uit dat we verbonden zijn met een groter geheel, bijvoorbeeld een familie, een organisatie of een ander systeem van mensen. Een familiesysteem kan het huidige gezin zijn, maar kan ook over generaties heengaan.

Download het hele artikel.

Zorgvuldig kijken en afwegen

Zorgvuldig kijken en afwegen

Het kan gebeuren dat de kinder- en jeugdtherapeut zich na de intake afvraagt: Kan ik daadwerkelijk iets voor dit kind en zijn ouders betekenen? Er zijn al zoveel hulpverleners bij betrokken geweest, help ik het kind wel als ik me er als zoveelste hulpverlener mee ga bemoeien? Er moet dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt. Zelfreflectie en objectief kijken zijn heel belangrijk. In onderstaande case heb ik een collega gevraagd om mee te kijken en met mij samen te werken. Deze case beschrijft het proces van onderzoek en afweging: Wat is nu echt het allerbelangrijkste voor het kind? Wat is mijn verantwoordelijkheid als hulpverlener?

Download het hele artikel.

Verbinden met pubers

Verbinden met pubers

Als een kind in de puberteit komt, komt het ouderschap ook in een fase van volwassen worden. Ouders kunnen onzeker raken in hun rol als ouders. Pubers zijn ook onzeker en dan kan het zomaar voorkomen dat niemand meer goed weet hoe je in verbinding met elkaar blijft. Daarom is het belangrijk om de juiste communicatie te vinden.

Download artikel

Ga eens lekker niksen

Ga eens lekker niksen

Ouders weten niet meer hoe ze zich moeten vervelen, volgens deskundigen. Hun kinderen leren op hun beurt ook niet hoe ze moeten “niksen”. En dat levert irritaties op tijdens de net aangebroken zomervakantie waarin iedereen wil ontspannen. De relaxmodus moet niet ingewikkelder gemaakt worden dan nodig.

Download artikel

Samenwerken met hulpverleningsinstanties

Samenwerken met hulpverleningsinstanties

Elke case is anders
Het vak van de kindertherapeut wordt steeds gecompliceerder doordat het regelmatig voorkomt dat je te maken krijgt met officiële hulpverleningsinstanties zoals SAVE, Veilig Thuis en wijkteams van de gemeente. Een andere complicerende factor is het werken met verplichte protocollen, zoals de meldcode, als het vermoeden bestaat dat er sprake is van geestelijke en/of lichamelijke mishandeling of als het gaat om een onveilige situatie voor het kind. Hulpverleners hebben te maken met vragen en dilemma’s, zoals: Wanneer doe ik een melding? Klopt het wat ik denk te zien? Bij wie kan ik mijn zorg kwijt? En tot welke instanties moet ik mij wenden?

Download artikel

Systemisch werken met kinderen

Systemisch werken met kinderen

In mijn vorige artikelen heb ik geschreven hoe een kindertherapeut nog beter maatwerk aan kan bieden als zij kan samenwerken met anderen. In dit artikel beschrijf ik de samenwerking met systemisch therapeuten. Systemisch werk gaat ervan uit dat we verbonden zijn met een groter geheel, bijvoorbeeld een familie, een organisatie of een ander systeem van mensen. Een familiesysteem kan het huidige gezin zijn, maar kan ook over generaties heengaan.

Door Margriet Schouten voor Kindwijz
Download PDF volledige artikel

Versterken door samenwerken en verbinden

Versterken door samenwerken en verbinden

Soms kunnen kinderen door emotionele factoren zoals een echtscheiding, pestproblematiek, rouw- en traumaverwerking niet goed tot leren komen. Het kan ook zijn dat deze factoren leerproblemen camoufleren. Het is belangrijk dat deze factoren zo snel mogelijk worden uitgesloten of opgelost, zodat het kind zonder leerproblemen verder kan. Op deze manier kunnen faalangst, vermijdingsgedrag, een negatief zelfbeeld en weerstand tegen leren worden voorkomen.

Kinderen met gedragsproblemen komen in eerste instantie vaak bij een kindertherapeut. Je kunt je ech- ter afvragen of een kind een gedragsprobleem heeft waar een leerprobleem uit voortvloeit, of dat er sprake is van een leerprobleem waardoor het gedrag van het kind verandert. Door samen te werken met collega-kin- dertherapeut en specialist in leerproblemen Tanja Stigter kan ik kinderen en pubers snel inzicht geven in hun leermethoden en leerstrategie, waardoor ze ook inzicht in hun eigen gedrag krijgen.

Door Margriet Schouten voor www.248media.nl
Download PDF volledige artikel

Versterken door samenwerken en verbinden

Versterken door samenwerken en verbinden

Het vak van de kindertherapeut is aan het veranderen. De hulpvragen lijken complexer te worden, waardoor er meer van de hulpverlener wordt gevraagd. Ook de zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen, om zo de kwaliteit van de zorg te garanderen. Het is de bedoeling om ouders en kinderen steeds meer maatwerk aan te bieden.

Een Kindbehartiger kan hierbij een waardevolle aanvulling zijn omdat hij staat voor verbinden, versterken en samenwerken. De jeugdhulpverlener wordt een spiegel en een voorbeeld voor zijn cliënten, net zoals ouders een spiegel en voorbeeld zijn voor hun kind.

Door Margriet Schouten voor Kindwijz
Download PDF volledige artikel

Versterken door samenwerken

Versterken door samenwerken

Het vak van de kindertherapeut is aan het veranderen. De hulpvragen lijken complexer te worden, waardoor er meer van de hulpverlener wordt gevraagd. Ook de zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen, om zo de kwaliteit van de zorg te garanderen. Het is de bedoeling om ouders en kinderen steeds meer maatwerk aan te bieden. Een Kindbehartiger kan hierbij een waardevolle aanvulling zijn omdat hij staat voor verbinden, versterken en samenwerken. De jeugdhulpverlener wordt een spiegel en een voorbeeld voor zijn cliënten, net zoals ouders een spiegel en voorbeeld zijn voor hun kind.

Download Artikel (PDF)