Kindbehartiger

scheidingsexpert voor kinderen en ouders

Kindbehartiger, scheidingsexpert voor kinderen en ouders

Ouders hebben de wens dat hun kind zich gezond en gelukkig kan blijven ontwikkelen. Ouders willen graag inzicht in wat hun kind meekrijgt van de scheidingssituatie. Wat de invloed is van veranderingen en wat hun kind nodig heeft. Ouders willen graag informatie over passende regelingen voor hun situatie en de hoe dit juridisch in elkaar steekt. Dit kan via een specialist op het gebied van kinderen in een scheidingssituatie: de Kindbehartiger.

Behoud zelf de regie over hoe de toekomst eruit gaat zien voor jou en de kinderen!
Via een Kindbehartiger kan maatwerk in ondersteuning worden geboden steeds mede vanuit de positie en het belang van het kind. Samen met kinderen en ouders worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot passende afspraken voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding.

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

Aanbod Kinderbehartiger


Wanneer kan een Kindbehartiger helpen
?

 • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw knelpunten voordoen.
 • Of wanneer ouders in een juridische procedure terecht dreigen te komen en de stem van het kind verloren lijkt te gaan. Veelal in samenwerking met advocaten.
 • Indien een kind wordt uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter kan de Kindbehartiger een kind op dit gesprek voorbereiden en kan het kind naderhand terugkoppelen hoe het gegaan is.
 • Indien een kind een vertrouwenspersoon nodig heeft en de stem van het kind middels verslaglegging en advisering moet worden vertolkt naar ouders, verzorgers en het juridisch speelveld.
 • In het geval van juridisch advies rondom kinderen, hun rechten en de rechten en plichten van ouders. Dit kan gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwden betreffen.
 • Wanneer een kind en een ouder, nadat die ouder door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
 • Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.


Een Kindbehartiger kan alleen in het belang van het kind werken indien ouders willen luisteren en de intentie hebben zich te willen verbinden als ouders.
Gun je kind de andere ouder!

Werkwijze

 • Intake gesprek beide ouders gezamenlijk dan wel afzonderlijk.
  De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd. Het gewenste resultaat voor kinderen en de toestemming voor de ondersteuning worden afgestemd.
 • Drie kindgesprekken.
 • Gezamenlijk oudergesprek (of indien nodig afzonderlijk) rondom de terugkoppeling van de beleving van kinderen. Indien kinderen het wensen, zal dit gesprek samen met kinderen kunnen plaatsvinden.
 • Indien nodig een afsluitend kindgesprek ten behoeve van de terugkoppeling.
 • Verslaglegging en (juridische) advisering.
 • Evaluatie en nazorg.


Kosten

 • De kosten voor bovenstaand traject bedragen 550 euro incl. BTW. De kosten worden in beginsel op basis van gelijke verdeling gefactureerd aan ouders.
 • Wanneer op basis van de intake wordt besloten geen Kindbehartigers-traject te starten kost deze intake € 50 incl. Btw.
 • De kosten voor een KB traject bedragen 550 euro incl. BTW. De kosten worden in beginsel op basis van gelijke verdeling gefactureerd aan ouders. Het traject bestaat uit intake ouders, 3 sessies met het kind en 1 nagesprek met beide ouders samen.

Versterken door samenwerken en verbinden
Een artikel van Margriet Schouten voor het magazine Kindwijz